Miljö och kvalitet

MILJÖ OCH KVALITET är självklara nyckelord för hela vår verksamhet. Det praktiska arbetet styrs av genomarbetade policydokument.

Miljöpolicy
Byggakustiks mål är att företaget ska uppfattas som ett miljövänligt företag av kunder och allmänheten. Vi ska kunna erbjuda tjänster och produkter som inte ska bidra till förstörande av vår miljö och planet.

Detta ska uppnås genom att:

• ge samtliga anställda goda kunskaper i miljöfrågor genom information och utbildning.
•· aktivt samarbeta med kunder, leverantörer och andra intressenter i miljöfrågor.
• anställda ska kunna ta snabba beslut själva.
• samtliga anställda känner och tar ansvar för sin del av åtagandet.
• vi uppnår eller överträffar lagar, förordningar eller andra krav inom miljöarbetet.
• ha så lite material- och personaltransporter som möjligt.
• återvinna restprodukter i största möjliga omfattning.
• använda så miljövänliga bränslen som möjligt.
• vid förnyelse av inventarier och maskinpark välja så miljövänliga produkter som möjligt.

Kvalitetspolicy
Byggakustik strävar efter att kunder, anställda och allmänheten ska känna sig nöjda med den slutförda produkten som vi erbjuder. Detta ska möjliggöras genom att följa en kvalitetsplan som arbetats fram som är bra för alla parter. Genom att göra regelbundna uppföljningar, informera och utbilda inblandade så kan kvalitetsplanen uppnås och förbättras.

För att uppnå dessa krav så ska vi arbeta för att:

• utforma egenkontrollplan för varje särskilt projekt
• regelbundet uppfölja resultaten av vårt arbete
• engagera anställd personal för att uppnå våra mål
• hålla arbetsplatsen ren
• bevaka leverantörers kvalitet och leveranssäkerhet
• hålla tidsplaner utan att kvalitén ska bli lidande
• samordna tidplan med samtliga medarbetare och leverantörer